Održan sastanak GOOD inicijative – predstavljeno i raspravljeno više rezultata projekta Skockano i najavljen novi ciklus dodjele oznake kvalitete

U Osijeku, 18. i 19. siječnja, održan je dvodnevni sastanak GOOD Inicijative. Na sastanku je sudjelovalo 15 organizacija članica, a raspravljalo se o nizu tema vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje i šire uz obrazovanje. Zajedničko vrijeme na sastanku posvećeno je i zajedničkom osmišljavanju i planiranju zagovaračkih i obrazovnih aktivnosti i projekata za 2024. godinu.

Na ovom sastanku projektni tim SKOCKANO predstavio je rezultate tri istraživanja koje je provela Kuća ljudskih prava Zagreb. Istraživanja su imala za cilj prepoznati glavne izazove i prepreke koje u suradnji imaju organizacije civilnog društva s odgojno-obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te prilikom financiranja svojih obrazovnih programa.

Prvo istraživanje „Preporuke za unaprjeđivanje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova“ prikazalo je kako odgojno-obrazovne ustanova i organizacije civilnog društva surađuju i dovode u simbiozu formalno i neformalno obrazovanje. Preporuke koje su nastale u sklopu istraživanja pokušavaju ponuditi rješenja koja će poboljšati međusobnu suradnju i kvalitetu ovih dvaju sektora, kroz tri skupine preporuka za aktere u sustavu odgoja i obrazovanja.

Drugo istraživanje „Smjernice za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave s naglaskom na neformalne obrazovne programe“ provedeno je s ciljem boljeg razumijevanja suradnje jedinica lokalne i regionalne samouprave s organizacijama civilnog društva. Istraživanje je pokazalo i s kojim izazovima i preprekama se susreću akteri prilikom suradnje, te su nastale smjernice čiji je cilj doprinijeti produbljivanju sektorske i međusektorske suradnje udruga i jedinica lokalne i regionalne samouprave u području provođenja neformalnog obrazovanja koji provode udruge.

Treće istraživanje „Rezultati istraživanja o financiranju neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva“ bilo je usmjereno na načine financiranja neformalnih obrazovnih programa i identificiranje problema prilikom pokušaja dobivanja financijskih sredstava kao i nakon dobivanja financijskih sredstava. Istraživanje je identificiralo dobre prakse financiranja, ako i glavne izazove s kojima se susreću organizacije civilnog društva. Dio ovog istraživanja čini i skupina preporuka usmjerena prema donatorima i donositeljima odluka o dostupnosti, održivosti i vrednovanja neformalnih obrazovnih programa ili projekata.

Ova istraživanja i preporuke prepoznaju glavne čimbenike za uspješno provođenje programa neformalnog obrazovanja te su članice GOOD Inicijative dobile detaljan uvid u istraživanje i preporuke, a preporuke su potakle dodatnu raspravu i kreativan pristup korištenju ovih preporuka.

Uz navedeno, najavljen je novi ciklus prijava i dodjela oznake kvalitete “SKOCKANO”. te su članice Inicijative razgovarale o modelima održivosti Sustava osiguravanja kvalitete neformalnih programa OCD-a i mogućem sudjelovanju u nastavku i razvoju Sustava.